Verzekering

Download ongevallen aangifte hier

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL?

Onder “Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Vanaf 10.10.2012 werd het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden uitgebreid tot hartfalen.

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met kopie van uw lidkaart of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar : ARENA NV – TWEEKERKENSTRAAT 14 – 1000 BRUSSEL .

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best onmiddellijk overmaken aan ARENA zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces aan ARENA om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!

VERZEKERING ALGEMEEN

Verzekering 24 op 24 uur (B.A. + Lich.ongevallen + Rechtsbijstand) ook in buitenland, ook als U alleen fietst, bij ALLE organisaties

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes*, ligfietsen, 3Wielers, tandem

Zelfde waarborgen ongeacht de leeftijd.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte)

*Zijn tevens verzekerd : bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-Er moet sprake zijn van trapbekrachtiging, er wordt m.a.w. enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt.
-Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 25 km/uur.
-Het geleverde vermogen is maximaal 250 Watt.
-Andere types worden volgens de wet niet aanzien als “rijwiel/fiets” en vallen onder de categorie “brom- of motorfiets”.

 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Waarborgen:

1. OVERLIJDEN :

€ 8.500- + bijkomende waarborg : “Begrafeniskosten” t.b.v. € 4.500-
OF “Uitvaartbijstand” (via DELA)

2. BLIJVENDE INVALIDITEIT :
€ 35.000-

3. BEHANDELINGSKOSTEN :
-R.I.Z.I.V.-BAREMA + bijkomende waarborg : € 600- per ongeval

– Duurtijd : 104 weken

– Tandprothesen : € 150- per tand / max. € 600- per ongeval

– Vervoerkosten : basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van
art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.

4. DAGVERGOEDING :
– Zelfstandigen: € 30- per dag

– Arbeiders en bedienden, zelfstandigen:  wachttijd 30 dagen : bijkomende waarborg bovenop mutualiteit: € 10- per dag – Duurtijd : 52 weken

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

-VWB-leden sportbeoefenaars en clubs bij het beoefenen van de hoofdsportactiviteit
Lichamelijke schade = 5.000.000 € (max. 2.500.000 € per slachtoffer) en stoffelijke schade 625.000 €

-Toevertrouwd goed: max. per ongeval 6200€

-Aansprakelijkheid vrijwilligers:
Lichamelijke schade = 12.394,7€ en stoffelijke schade 619.734€ (vrijstelling 123,95€) Index 119.64

RECHTSBIJSTAND

-UITSLUITEND voor leden VWB : max. 12.500 € per schadegeval (erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarder, experten, procedurekosten). Vrije keuze van advocaat en alleen geldig binnen de landen v/d E.U. Het bedrag van het geschil moet minstens 125 € belopen.

SENIOR SAFETY PACK

Een gratis aanvullende verzekering voor senioren (+ 65 jaar)

* Sportonderbrekingsvergoeding

Het is voor ieder mens belangrijk om voldoende vaak de geliefkoosde sport te kunnen beoefenen en wanneer men bv. door een ongeval een aantal weken niet kan sporten, duurt het meestal een tijdje eer men de verloren conditie terug aangevuld heeft en men opnieuw het normale niveau haalt. Vooral bij senioren komt dit dubbel hard aan. Vandaar deze sportonderbrekingsvergoeding: een extra forfaitaire vergoeding, ten belope van € 250, die wordt uitbetaald indien men ingevolge een gewaarborgd ongeval meer dan 2 maanden de wielersport niet kan beoefenen. De uitbetaling gebeurt op basis van een medisch attest dat door de afhandelende geneesheer 2 maanden na het ongeval moet worden ingevuld.
* Agressiedekking

Terugbetaling van de werkelijk gemaakte kosten, t.b.v. maximum € 250, ter vervanging van persoonlijke documenten (identiteitskaart, rijbewijs, bankkaarten) en/of de portefeuille wanneer die worden gestolen tijdens de beoefening van de sport met gebruik van agressie, bedreiging of geweld op de verzekerde. De waarborg geldt wereldwijd. De basis voor de uitbetaling is de aangifte bij de politiediensten. Binnen het verzekerd bedrag blijft de tussenkomst voor de portefeuille beperkt tot max. € 125.

SPORT NEVENACTIVITEITEN EN NIET-SPORTACTIVITEITEN

De federatie onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor hun aansprakelijkheid als inrichter van sport-nevenactiviteiten in eigen clubverband ( vb. voetbalmatch, basket in clubverband) en niet-sportactiviteiten ( BBQ, clubfeest, fuif ) door onderhavig contract wordt verzekerd op voorwaarde dat deze activiteiten vermeld worden op de kalender die jaarlijks aan de federatie dient te worden overgemaakt (kan via website)
In deze uitbreiding is de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwillige helpers leden en de waarborg lichamelijke ongevallen inbegrepen.
De leden deelnemers tijdens sport-nevenactiviteiten worden eveneens verzekerd in lichamelijke ongevallen.
Deze uitbreiding geldt enkel wanneer de activiteit door de federatie werd goedgekeurd (gevaarlijke sporten als skiën, bergbeklimmen, duiken, valschermspringen blijven uitgesloten).

VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN

De federatie deed op dit vlak ook een extra inspanning en onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor de aansprakelijkheid van de clubs voor schade veroorzaakt door de vrijwillige helpers niet-leden, alsmede hun persoonlijke aansprakelijkheid, tijdens de hoofdsportactiviteiten, sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten wordt gewaarborgd inzoverre de activiteit vermeld staat op de kalender.

De vrijwillige helpers niet-leden zijn verzekerd in lichamelijke ongevallen indien hun namen werden medegedeeld aan de federatie (via activiteitenkalender op VWB website)

REISBIJSTAND VERZEKERING

VWB leden en clubs zijn in het buitenland voor de hoofdsportactiviteit (fietsen) op dezelfde manier verzekerd als in België. Je hoeft dus geen extra verzekering te nemen voor  ongevallen tijdens het fietsen.
Maar : in het verlengde van de federale VWB sportpolis sluit Arena een aangepaste reisverzekering met aanvullende waarborgen af voor de bij de federatie aangesloten leden en clubs. De bedoeling is dus in de eerste plaats een reisverzekering aan te bieden waarin het beoefenen van de door de federale polis verzekerde sportactiviteiten zonder discussie is inbegrepen.

Belangrijkste aanvullende waarborgen zijn:
– alle tijdens de verzekerde reis overkomen ongevallen, dus niet alleen tijdens het fietsen
– ziekte
– repatriëring naar België
– opsturen van noodzakelijke en ter plaatse onvindbare geneesmiddelen
– overname van de hotelkosten
– vervroegd terugkeren in geval van overlijden van een familielid
– ter beschikking stellen van een ticket voor een familielid
– B.A. voor aan derden berokkende lichamelijke of materiële schade tijdens de reis

De basispremie per verzekerde/per dag bedraagt:
– 2,48€ voor reizen binnen Europa
– 3,10€ voor reizen buiten Europa

Optiedekking enkel beperkt tot bijstandswaarborg “Repatriëring”:

– 0,74€ voor reizen binnen en buiten Europa

Om dergelijke reisverzekering af te sluiten dient een speciaal verzekeringsformulier gebruikt, waarop o.m. de te verzekeren leden dienen vermeld, de te verzekeren reis, het aantal dagen en de te betalen premie. U stuurt dit formulier rechtreeks naar Arena (Jozef II-straat 36-38 – 1000 Brussel) en betaalt de verschuldigde premie vóór aanvang van de reis.
Een aanvraagformulier + uitgebreide info kan u ook vinden op de website van Arena https://www.arena-nv.be
U kan het formulier ook downloaden via de VWB website.
Deze verzekering is enkel van toepassing voor clubs en leden die aangesloten zijn bij de VWB.